Trần Thị Trinh Nữ
Trần Thị Trinh Nữ
Ngày sinh: --1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Phạm Thế Vũ
Phạm Thế Vũ
Ngày sinh: 06-06-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Lê Nguyễn Ngọc Hà
Lê Nguyễn Ngọc Hà
Ngày sinh: --1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Thông Trơn Mạc
Thông Trơn Mạc
Ngày sinh: 30-01-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh: 03-01-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm