Đặng Hồng Hạnh
Đặng Hồng Hạnh
Ngày sinh: 02-02-1992
Trình độ: Kỹ Sư Xây Dựng
Năm kinh nghiệm: 4
Trần Quang Tuấn
Trần Quang Tuấn
Ngày sinh: 03-01-1993
Trình độ: Kỹ sư xây dựng
Năm kinh nghiệm: 3
Đoàn Ngọc Hay
Đoàn Ngọc Hay
Ngày sinh: --1992
Trình độ: Kỹ sư xây dựng
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Ngọc Thiên
Nguyễn Ngọc Thiên
Ngày sinh: 06-09-1992
Trình độ: Kỹ sư xây dựng
Năm kinh nghiệm: 3
Lê Văn Sanh
Lê Văn Sanh
Ngày sinh: --1996
Trình độ: Kỹ sư xây dựng
Năm kinh nghiệm: 4