Nguyễn Đình Minh
Nguyễn Đình Minh
Ngày sinh: 05-02-1994
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Huỳnh Quang Trường
Huỳnh Quang Trường
Ngày sinh: 29-07-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Thành Luân
Ngày sinh: 08-01-1996
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Huỳnh Nguyễn Hữu Nhân
Huỳnh Nguyễn Hữu Nhân
Ngày sinh: 29-03-1995
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Trọng Huy
Nguyễn Trọng Huy
Ngày sinh: 05-03-1992
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Huỳnh Tấn Tài
Huỳnh Tấn Tài
Ngày sinh: 01-08-1992
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 4
Lỡ Thành Học
Lỡ Thành Học
Ngày sinh: 08-06-1996
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Lâm Thanh Hằng
Trần Lâm Thanh Hằng
Ngày sinh: 10-09-1993
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Thuý Hà
Võ Thuý Hà
Ngày sinh: 09-05-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Minh Phong
Trần Minh Phong
Ngày sinh: 22-06-1991
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Văn Hiến
Nguyễn Văn Hiến
Ngày sinh: 08-03-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Tuyền
Nguyễn Thị Tuyền
Ngày sinh: 26-04-2000
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Quang
Ngày sinh: 02-06-1995
Trình độ: THCS
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm