Đăng hồ sơ
Vy thành thắng

Ngày sinh: 10-05-1990

Cơ khí - Chế tạo

Năm kinh nghiệm: 1