Đăng hồ sơ
Nguyễn Ngọc tân

Ngày sinh: 20-07-1996

Công nghệ thông tin

Năm kinh nghiệm: 0

Nguyễn Văn Hiền

Ngày sinh: 26-03-1987

Công nghệ thông tin

Năm kinh nghiệm: 6

Nguyễn Xuân Trường

Ngày sinh: 14-04-1988

Công nghệ thông tin

Năm kinh nghiệm: 7

Nguyễn Thị Thao

Ngày sinh: 04-06-1988

Công nghệ thông tin

Năm kinh nghiệm: 8