Đăng hồ sơ
Nguyễn Văn Hùng

Ngày sinh: 07-05-1997

Điện - Điện tử

Năm kinh nghiệm: 2

Nguyễn Hoàng Nam

Ngày sinh: 17-09-1995

Điện - Điện tử

Năm kinh nghiệm: 7

Nguyenvanthang

Ngày sinh: 31-01-1994

Điện - Điện tử

Năm kinh nghiệm: 1

Bùi Đình Vũ

Ngày sinh: 18-01-1994

Điện - Điện tử

Năm kinh nghiệm: 3

Lê hoàng vũ

Ngày sinh: 29-08-1995

Điện - Điện tử

Năm kinh nghiệm: 0

Trần Minh Đức

Ngày sinh: 07-11-1996

Điện - Điện tử

Năm kinh nghiệm: 1

Nguyễn Phú Thuật

Ngày sinh: 20-11-1984

Điện - Điện tử

Năm kinh nghiệm: 7