Đăng hồ sơ
Cao Nguyên Cương

Ngày sinh: 09-10-1992

Kiến trúc - Xây dựng

Năm kinh nghiệm: 2

Đỗ Hữu Định

Ngày sinh: 13-12-1994

Kiến trúc - Xây dựng

Năm kinh nghiệm: 0

nguyễn quốc ti

Ngày sinh: 19-11-1991

Kiến trúc - Xây dựng

Năm kinh nghiệm: 3

Nguyễn Minh Đức

Ngày sinh: 26-03-1992

Kiến trúc - Xây dựng

Năm kinh nghiệm: 1

Nguyễn Chí Cường

Ngày sinh: 31-01-1995

Kiến trúc - Xây dựng

Năm kinh nghiệm: 2

Vũ Bằng Việt

Ngày sinh: 21-04-1987

Kiến trúc - Xây dựng

Năm kinh nghiệm: 3

Trương Công Phú

Ngày sinh: 20-06-1993

Kiến trúc - Xây dựng

Năm kinh nghiệm: 2

Trương Đăng Thực

Ngày sinh: 27-01-1993

Kiến trúc - Xây dựng

Năm kinh nghiệm: 3

Trương Đăng Hòa

Ngày sinh: 20-11-1983

Kiến trúc - Xây dựng

Năm kinh nghiệm: 10

Trương Thành

Ngày sinh: 10-08-1990

Kiến trúc - Xây dựng

Năm kinh nghiệm: 4